Top icon mobile

GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

1. Inleiding

1.1 Lees deze gebruiksvoorwaarden (“de Gebruiksvoorwaarden”) aandachtig door voordat u deze website gebruikt (“de Website"). Als u de Website opent en gebruikt, geeft u aan dat u de Gebruiksvoorwaarden accepteert en dat u ermee instemt om ze na leven. Als dat niet zo is, dient u de Website niet te gebruiken.

1.2 De Website wordt geëxploiteerd en de Gebruiksvoorwaarden zijn uitgevaardigd door Hamilton International Ltd, Länggasse 85, 2504 Biel/Bienne, Zwitserland (“Hamilton”, “wij", “ons”, “onze”).

1.3 Hamilton kan deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment aanpassen. U bent gebonden aan dergelijke aanpassingen. Daarom raden wij u aan deze pagina regelmatig te bekijken om de actuele voorwaarden te lezen waaraan u bent gebonden.

2. Doel en inhoud van de website

2.1 Alle informatie en materialen op de Website worden alleen ter beschikking gesteld met als doel algemene informatie te geven over Hamilton en om de producten en services Hamilton te promoten. Dergelijke informatie en materialen zijn geen aanbiedingen voor producten en/of services van Hamilton of officiële dealers of andere derden, noch advies over of andere instructies voor het gebruik van producten en/of services van Hamilton.

2.2 De Website kan informatie bevatten over de wereldwijde producten en services van Hamilton die niet allemaal overal beschikbaar zijn. Indien naar een Hamilton -product of -service wordt verwezen, betekent dat niet dat het product of de service in kwestie in uw gebied beschikbaar is of zal zijn.

3. Gebruikersinhoud

3.1 Denk eraan dat alle informatie die u op de Website publiceert, bijvoorbeeld op een forum of gastenboek, toegankelijk kan zijn voor andere gebruikers. U moet dus zorgvuldig kiezen welke informatie u publiceert en aan andere gebruikers ter beschikking stelt.

3.2 Hamilton maakt geen aanspraak op eigendomsrechten op de tekst, bestanden, afbeeldingen, foto's, video, geluiden, auteursrechtelijk beschermde werken of andere materialen die u op de Website publiceert ("Gebruikersinhoud"). Nadat u uw Gebruikersinhoud hebt geplaatst, blijven al uw eigendomsrechten ten aanzien daarvan behouden en behoudt u het recht om er naar eigen goeddunken gebruik van te maken. Door Gebruikersinhoud op of via de Website te publiceren, verleent u Hamilton een niet-exclusieve, sublicentieerbare, overdraagbare, gratis en wereldwijde licentie om uw Gebruikersinhoud op en via de Website of in het Hamilton-gedeelte van een platform van derden (Facebook, Twitter enz.) te gebruiken, aan te passen, openbaar uit te voeren, openbaar weer te geven, te reproduceren en te verspreiden, totdat u uw Gebruikersinhoud van de Website verwijdert.

3.3 U staat ervoor in en garandeert dat: (i) u eigenaar bent van de Gebruikersinhoud die u op de Website plaatst of dat u anderszins het recht hebt om de hierboven beschreven licentie te verlenen en (ii) u met de publicatie van uw Gebruikersinhoud op de Website geen privacyrechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, handelsmerken, contractuele rechten of andere rechten van personen of bedrijven schendt.

3.4 U bent als enige verantwoordelijk voor de Gebruikersinhoud die u op de Website publiceert. U mag geen Gebruikersinhoud die u niet zelf hebt gemaakt of waarvoor u geen toestemming heeft om te publiceren op de Website publiceren, verzenden of delen. Gebruikersinhoud wordt niet altijd door Hamilton bekeken voordat ze wordt gepubliceerd en geeft niet noodzakelijkerwijs de mening of het beleid van Hamilton weer. Hamilton geeft geen garanties, expliciet noch impliciet, over de Gebruikersinhoud of de juistheid en betrouwbaarheid ervan, noch van enig ander materiaal of enige andere informatie die u aan andere gebruikers verzendt. U mag geen onwettig, bedreigend, lasterlijk, smadelijk, obsceen, beledigend, opruiend, pornografisch of godslasterlijk materiaal of materiaal dat gedrag zou inhouden of aanmoedigen dat als een misdrijf zou worden beschouwd, aanleiding kan geven tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins in strijd zou zijn met enige wetgeving, publiceren of verzenden.

3.5 De website kan gebruikers de mogelijkheid bieden een persoonlijk account aan te maken door het verstrekken van bepaalde informatie. In dat geval zult u een e-mailadres en een wachtwoord moeten kiezen. Het is volledig uw verantwoordelijkheid uw wachtwoord geheim te houden. U stemt ermee in nooit het account, het e-mailadres of het wachtwoord van een andere gebruiker te gebruiken of uw eigen wachtwoord aan derden bekend te zullen maken. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u vermoedt dat zonder uw toestemming gebruik wordt gemaakt van uw account of iemand uw wachtwoord heeft verkregen. Alleen u bent aansprakelijk voor elk gebruik dat van uw account wordt gemaakt.

3.6 Hamilton behoudt zich expliciet het recht voor om alle informatie of materialen die in strijd zijn met deze regels, door wie dan ook gepubliceerd of verzonden, te verwijderen, met inbegrip van aanbiedingen voor horloges. Hamilton zal volledig samenwerken met justitiële autoriteiten of gehoor geven aan gerechtelijke bevelen die Hamilton verzoeken of verplichten om de identiteit van personen die dergelijke materialen plaatsen, bekend te maken.

4. Intellectuele eigendomsrechten

4.1 De Website en alle informatie, tekst, afbeeldingen, foto's, audio- en videofragmenten, designs, illustraties, logo's, symbolen, namen, product- en bedrijfsaanduidingen, alsmede alle software op deze Website en alle andere bestanden en hun selectie en samenstelling (de “Inhoud van de Website") zijn wettelijk beschermd, met name het auteursrecht, handelsmerken en modelrechten die in het bezit zijn van Hamilton , verbonden ondernemingen, zijn gebruikers of zijn licentiegevers, waarbij alle rechten worden voorbehouden. De Inhoud van de Website mag niet worden gewijzigd, gekopieerd, verspreid, in een frame worden geplaatst, gereproduceerd, opnieuw worden gepubliceerd, gedownload, weergegeven, geplaatst, verzonden of verkocht in welke vorm of op welke wijze dan ook, in zijn geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hamilton, behalve dat het voorgaande niet van toepassing is op uw eigen Gebruikersinhoud die u legaal op de Website plaatst. Bovendien mag geen enkele digitale inhoud naar andere programma's worden gekopieerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hamilton.

4.2 Op voorwaarde dat u in aanmerking komt voor gebruik van de Website, wordt aan u een beperkte licentie verleend de Website en de Inhoud van de Website te bezoeken en er gebruik van te maken en om elk willekeurig deel van de Inhoud van de Website, waartoe u op de juiste manier toegang hebt verkregen, te downloaden of er een kopie van af te drukken, uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik, op voorwaarde dat u alle vermeldingen van auteursrechten of andere eigendomsrechten intact laat. Die licentie is onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden en omvat niet het gebruik van data mining, robots of andere manieren van gegevensverzameling of -extractie. Afgezien van uw eigen Gebruikersinhoud is het niet toegestaan Inhoud van de Website op andere internet-, intranet- of extranet-sites te uploaden of opnieuw te publiceren of de informatie te verwerken in een andere database of compilatie, en elk ander gebruik van de Inhoud van de Website is strikt verboden. Elk ander gebruik van de Website of de Inhoud van de Website dan wat in dit document specifiek wordt geautoriseerd, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hamilton ten strengste verboden en zal leiden tot beëindiging van de hier verleende licentie. Elk ongeoorloofd gebruik kan ook een inbreuk vormen op toepasselijke wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten en merkenrechten en toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de communicatie. Tenzij expliciet in dit document aangegeven, mag niets in deze Gebruiksvoorwaarden worden uitgelegd als de verstrekking van een licentie met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten.

4.3 "Hamilton” en andere handelsmerken, logo's, tekens, paginakopteksten, knoppictogrammen, scripts, namen van diensten en andere merken (gezamenlijk “Handelsmerken”) die op deze Website worden weergegeven, zijn onderworpen aan de handelsmerkrechten en andere rechten van Hamilton  of verbonden ondernemingen. De Handelsmerken van Hamilton mogen niet worden gebruikt, ook niet als deel van handelsmerken en/of als deel van domeinnamen, in verband met andere producten of diensten op een manier die tot verwarring kan leiden en mogen niet worden gekopieerd, geïmiteerd of gebruikt, in hun geheel of gedeeltelijk, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hamilton. Het is u strikt verboden de op deze appropriateWebsite weergeven Handelsmerken of andere Inhoud van de Website anders te gebruiken dan overeenkomstig de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden.

5. Vrijwaringsclausule

5.1 Alhoewel Hamilton zich alle redelijke moeite geeft nauwkeurige en actuele informatie op deze Website te vermelden, geeft het geen garanties of verklaringen aangaande de Inhoud van de Website, die wordt aangeboden 'in de feitelijke staat'. In het bijzonder garandeert Hamilton niet en staat het er niet voor in dat uw gebruik van de Inhoud van de Website geen inbreuk zal maken op de rechten van derden die geen eigendom zijn van of niet gelieerd zijn aan Hamilton.

5.2 Hamilton aanvaardt geen verantwoordelijkheid en is niet aansprakelijk voor schade aan uw computerapparatuur of andere eigendommen of virussen die deze kunnen infecteren, als gevolg van uw toegang tot, uw gebruik van of uw bezoek aan de Website of het downloaden van materiaal, gegevens, tekst, afbeeldingen, video of audio vanaf deze Website.

5.3 Hamilton behoudt zich het recht voor om sommige of alle functies van deze Website te onderbreken of stop te zetten. Hamilton aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor een onderbreking of stopzetting van sommige of alle functies van deze Website, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van Hamilton of van een verbonden onderneming of van derden.

5.4 Het materiaal op deze Website kan technische onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Hamilton behoudt zich het recht voor om de Inhoud van de Website op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, te corrigeren en/of te verbeteren.

6. Links naar en van andere websites

6.1 Omdat Hamilton geen controle heeft over de sites waarnaar deze Website verwijst en deze sites ook niet onderschrijft en omdat Hamilton geen van deze of niet al deze sites heeft gecontroleerd, erkent u dat Hamilton niet verantwoordelijk is voor de inhoud van pagina's die geen deel uitmaken van de Website of voor de inhoud op sites waarnaar op deze Website wordt verwezen. De verantwoordelijkheid voor het bezoeken van pagina's die geen deel uitmaken van de Website en websites van derden waarnaar wordt verwezen ligt geheel bij u.

6.2 Als u via links verwijst naar deze Website of naar pagina's die geen deel uitmaken van deze Website of naar andere sites, doet u dat op eigen risico. U begrijpt dat door gebruikmaking van dergelijke links de juridische verklaringen en het privacybeleid van sites waarnaar via die links wordt verwezen dan toepasselijk zijn en dat die kunnen afwijken van die van Hamilton. Als u via links naar deze Website wilt verwijzen, is dit alleen toegestaan als u verwijst naar de homepage zonder deze te kopiëren en daarbij de volgende voorwaarden naleeft.

6.3 Het in een frame opnemen van deze Website door sites of delen van sites van partijen die geen deel uitmaken van The Swatch Group Ltd. is niet toegestaan. Het 'in-line linken' of het op welke andere manier dan ook opnemen van delen van deze Website in sites van partijen die geen deel uitmaken van The Swatch Group Ltd. is eveneens niet toegestaan.

7. Toegang tot de dienst

7.1 Alhoewel Hamilton ernaar streeft deze Website normaal gesproken vierentwintig uur per dag bereikbaar te houden, is Hamilton niet aansprakelijk indien, om welke reden dan ook, deze Website op bepaalde momenten of gedurende bepaalde periodes niet beschikbaar is.

7.2 De toegang tot deze Website kan tijdelijk en zonder kennisgeving worden opgeschort in het geval van een systeemstoring, onderhoud of reparatie of om redenen buiten de macht van Hamilton om.

8. Beperking van Aansprakelijkheid

8.1 Voor zover toegestaan door de wet, en met uitzondering van schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid, sluiten Hamilton en alle andere bedrijven die deel uitmaken van The Swatch Group Ltd., met inbegrip van de functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders of tussenpersonen van deze bedrijven, alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit voor door u of derden geleden verliezen of schade, van welke omvang of aard dan ook, (inclusief, zonder enige beperking, alle directe of indirecte verliezen, gevolgschade of schade, of verlies van inkomsten, goodwill of gegevens of gederfde winst) die op wat voor manier dan ook is geleden in verband met deze Website of in verband met het gebruik, het niet kunnen gebruiken of de resultaten van het gebruik van deze Website, de websites waarnaar op deze Website wordt verwezen of het materiaal op dergelijke websites, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies of schade als gevolg van virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen kunnen infecteren vanwege uw toegang tot, gebruik van of het bezoeken van deze Website of het downloaden van materiaal van de Website of van de websites waarnaar op deze Website wordt verwezen.

9. Privacy

9.1 Wij vinden uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens belangrijk. Lees ons privacybeleid.

10. Diversen

10.1 Indien Hamilton nalaat rechten of bepalingen in deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen betekent niet dat er van dergelijke rechten of bepalingen afstand wordt gedaan. De opschriften van de paragrafen in deze Gebruiksvoorwaarden dienen uitsluitend voor het gemak en zijn van geen juridische of contractuele betekenis.
De ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van afzonderlijke bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden is niet van invloed op en doet geen afbreuk aan de geldigheid, wettelijkheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen in dit document.

10.2 Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en dienen te worden uitgelegd in overeenstemming met het Zwitserse recht, met uitsluiting van de collisieregels of het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Voor zover toegestaan door de wet, zijn uitsluitend de bevoegde rechterlijke instanties van de plaats van vestiging van Hamilton, momenteel Biel/Bienne, Zwitserland, bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit deze Gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Website, waarbij wij ons het recht voorbehouden om gebruikers te dagen voor de bevoegde rechter van hun woonplaats.

10.3 Als u vragen hebt over deze Gebruiksvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen via

Hamilton International Ltd, Länggasse 85, 2504 Biel/Bienne, Zwitserland

of via Mail: info@hamiltonwatch.com

 

 • Hulp nodig? icon Hulp nodig?
  +31 (0) 40 219 99 58
  Maandag tot vrijdag
  van 09:00 tot 17:00
 • Gratis levering icon Gratis levering
  Snelle levering
  Gemakkelijk retourneren
  binnen 30 dagen
 • Veilige betaling icon Veilige betaling
  iDEAL, Klarna, Visa, Mastercard
 • Swiss Made icon Swiss Made
  Swiss made label
  2 jaar internationale garantie