Terms of use

GEBRUIKSVOORWAARDEN

GEBRUIKSVOORWAARDEN

WETTELIJKE INFORMATIE

Bezoekers van de website van Hamilton International Ltd. ("HAMILTON") verklaren hierbij akkoord te gaan met de volgende voorwaarden en bekend te zijn met de wettelijke informatie.

 

Doelstelling en inhoud van de website

HAMILTON stelt deze website uitsluitend ter beschikking voor het verstrekken van algemene informatie betreffende HAMILTON en haar producten en diensten.

 

HAMILTON behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging en ongeacht de manier, het tijdstip of de reden waarop/waarom dat gebeurt, de inhoud van de website te wijzigen, aan te vullen of (deels) te verwijderen. HAMILTON is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van dergelijke wijzigingen.

Productinformatie

 

Alle op de website aangeboden producten zijn deel van de HAMILTON collectie en kunnen beschikbaar zijn bij officiële HAMILTON dealers en/of HAMILTON (behoudens eventueel antieke zak-(horloges) die eventueel op de website aangeboden worden). HAMILTON heeft haar uiterste best gedaan om de vormen en kleuren van de producten nauwkeurig weer te geven. Echter de feitelijke weergave van kleuren is afhankelijk van de gebruikte monitor, kleuren worden om die reden dus niet altijd accuraat weergegeven.

 

Informatie op deze website geldt noch als aanbod van producten en/of diensten van HAMILTON of diens officiële dealers noch als advies of instructie in verband met het gebruik van de HAMILTON producten of diensten. Om bindende informatie over HAMILTON en zijn producten en diensten te verkrijgen, dient u rechtstreeks contact op te nemen met HAMILTON en/of haar officiële dealers.

Auteursrecht en immateriële eigendomsrechten

Deze website samen met modellen, beelden, foto's, audio- en videoclips, teksten, grafieken, logo's, symbolen, namen, aanduidingen van producten en producenten, alsook alle software op deze website zijn wettelijk beschermd, in het bijzonder via auteursrechten, handelsmerken en modelrechten die in het bezit van HAMILTON en derden zijn. Alle rechten blijven bij HAMILTON en de desbetreffende derden.

Bezoekers van deze website verwerven geen rechten met betrekking tot de website of de erin vervatte informatie. Bezoekers mogen een hard copy van individuele pagina's en/of delen van de website downloaden onder de voorwaarde dat geen copyrights of eigendomsvermeldingen worden verwijderd. De informatie en gegevens in verband met de rechtmatige gebruikmaking van de website en de functies ervan mogen uitsluitend worden gebruikt voor niet-commerciële, educatieve, privé- of gezinsdoeleinden. Ieder verdergaand gebruik is uitsluitend toegestaan na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming door HAMILTON.

Handelsmerken

Behoudens een andersluidende bepaling zijn alle merken, inclusief onder andere de benamingen "HAMILTON", "HAMILTON KHAKI" en "HAMILTON VENTURA", en alle andere merken die toebehoren aan HAMILTON en alle HAMILTON logo's die op de website getoond worden onderworpen aan de handelsmerkenrechten van HAMILTON en mogen in verband met producten of diensten die niet op deze website worden aangeboden niet op een manier worden gebruikt die tot verwarring onder klanten kan leiden of op een manier die HAMILTON in diskrediet brengt.

 

Er wordt geen melding gemaakt van rechten ten aanzien van andere handelsmerken, servicemerken of handelsnamen, al dan niet geregistreerd, die bepaalde hierin gebruikte woorden of tekens toegevoegd kunnen zijn. De afwezigheid van een dergelijke vermelding betekent echter niet dat deze merken, handelsnamen, woorden of tekens niet beschermd zijn.

Websites van derden

Deze website kan informatie van derden en links naar websites van derden bevatten. HAMILTON is niet aansprakelijk voor deze websites, de beheerders ervan en/of de op deze websites aangeboden producten en/of diensten. In het bijzonder aanvaardt HAMILTON geen aansprakelijkheid met betrekking tot de correctheid of de rechtmatigheid van de inhoud van deze websites. Elke verantwoordelijkheid voor de toegang tot websites van derden die vanuit deze website zijn verlinkt ligt uitsluitend bij de bezoeker van de website.

Websites van derden kunnen met de HAMILTON website zijn verlinkt. HAMILTON heeft niet alle websites die met haar eigen website zijn verlinkt gecontroleerd en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of de betrouwbaarheid van dergelijke websites van derden.

E-mail:

De HAMILTON website biedt aan haar bezoekers de mogelijkheid om e-mails te sturen naar HAMILTON en zijn personeel. De overdracht van dergelijke e-mails gebeurt op risico van de verzender. Informaties waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden, bijv. de vaststelling van tijdslimieten, herinneringen, kennisgevingen, etc. zijn niet geldig indien ze per e-mail zijn verstuurd. In het bijzonder kan elke vertraging in een antwoord op e-mail-berichten die naar HAMILTON via haar website zijn gestuurd of het ontbreken daarvan niet als rechtsgeldige toestemming of verwerping worden geïnterpreteerd.

Garantie en aansprakelijkheid

HAMILTON streeft ernaar dat de informatie en gegevens die gepubliceerd zijn op deze website correct en actueel zijn. Zij doet dienaangaande echter geen toezegging en ze kan niet garanderen, noch uitdrukkelijk noch impliciet, dat de verstrekte informatie en/of gegevens correct, actueel of compleet zijn; dit geldt in het bijzonder voor informatie en gegevens inzake de kwaliteit, beschikbaarheid of geschiktheid voor een bepaalde doel van op de website aangeboden producten en diensten.

HAMILTON garandeert geen storingsvrije of ononderbroken toegang tot deze website of gebruikmaking van haar functies. Evenmin garandeert zij een storingsvrije en/of ononderbroken gegevensoverdracht.

Voor zover door de Wet toegestaan is HAMILTON niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, met inbegrip van gederfde inkomsten of winsten of andere gevolgschade, bestraffende schade en/of vorderingen van derden ten gevolge van het gebruik van en/of de toegang tot de website of de onmogelijkheid om de website en de informatie en/of de producten die op de website getoond of aangeboden worden, te gebruiken of schade die ten gevolge van of in verband met het gebruik van deze Website is ontstaan.

Deze aansprakelijkheidsuitsluiting geldt in het bijzonder voor schade die is veroorzaakt door virussen of andere schadelijke programma's of die op andere wijze aan computerapparatuur is ontstaan of is terug te voeren op software die door bezoekers van de website is gebruikt of op de betreffende data (inclusief verlies van data).

Gegevensbescherming en veiligheid

Persoonsgegevens die zijn verkregen via het gebruik van deze website (bijv. naam, e-mail-adres) worden conform de toepasselijke wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming behandeld en verwerkt. De informatie wordt uitsluitend voor doelen gebruikt waarvoor zij aan HAMILTON ter beschikking zijn gesteld.

In het bijzonder mogen in verband met bezoekers van een website verzamelde persoonsgegevens door HAMILTON worden verwerkt of overgedragen voor doelen die verband houden met de beantwoording van vragen en met de registratie voor door HAMILTON op deze website aangeboden diensten die door bezoekers worden aangevraagd. Zonder toestemming van de betrokken persoon, worden persoonsgegevens niet verwerkt of aan derden anders dan HAMILTON overgedragen tenzij HAMILTON op grond van een dwingendrechtelijk voorschrift, een rechterlijke uitspraak of besluit van een officiële instantie daartoe verplicht is.

HAMILTON zal, op een desbetreffend verzoek, de persoonsgegevens van de bezoeker uit haar gegevensbestand verwijderen, waardoor de registratie voor de door HAMILTON op deze website geboden diensten geannuleerd wordt. Voorts is aan geregistreerde bezoekers op een desbetreffend verzoek toegang tot de informatie te verschaffen en/of dienen zij in de gelegenheid te worden gesteld om foutieve informatie te corrigeren.

Verzoeken in verband met de persoonsgegevens en/of de annulering van de registratie dienen te worden geadresseerd aan:

Hamilton International Ltd.

Mattenstrasse 149

2503 Bienne

Gegevens worden gedurende de overdracht niet versleuteld. Daarom is het niet mogelijk uit te sluiten dat overgedragen data bij niet bevoegde derden terecht komen en vervalst worden. Bezoekers van de website worden daarom verzocht HAMILTON via de website geen vertrouwelijke gegevens te doen toekomen.

Wijzigingen

HAMILTON behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden en de wettelijke informatie te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden van kracht met ingang van de datum waarop zij op de website worden gepubliceerd.